Onderzoek vogelgriep

Onderzoek vogelgriep
Nieuwsbrief NBvV
nummer 1 jaargang 2017

NBVV Nieuwsbrief

De gevolgen van vogelgriep 2016/2017

Het risico op het uitbreken van vogelgriep is afgenomen, landelijke maatregelen zoals de ophok- en afschermplicht zijn ingetrokken.
Toch is er geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat er niets meer aan de hand is.
We moeten alert blijven op het waarnemen van verschijnselen die kunnen duiden op vogelgriep.
Inmiddels is in de Europese landen o.a. op initiatief van C.O.M. mondiale een onderzoek gestart naar de gevolgen van vogelgriep voor de hobbymatige houders van en fokkers met vogels als gezelschapsdieren.

Ook in Nederland is, als bijdrage aan dat Europees project, een dergelijk onderzoek opgestart.
Aan de Nederlandse houders van en fokkers met vogels leggen de onderzoekers u de volgende vragen voor:
a. Bij welke houderijorganisatie bent u aangesloten: NBvV, BEC, PS, KLN, Aviornis, Pakara of anders?
b. In welke provincie woont u?
c. Welke nadelige gevolgen heeft u zelf ondervonden ten gevolge van de uitbraak van vogelgriep in uw omgeving?
d. Zijn in uw vogelverblijfplaatsen vogels aantoonbaar gestorven aan een besmetting met vogelgriep?
Zo ja, welke vogelsoorten betroffen dit?
Wat was de leeftijd van de getroffen vogels?
e. Welke preventieve maatregelen heeft u genomen om een besmetting in uw vogelverblijven te voorkomen?
f. Heeft u voorstellen die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de genomen preventieve maatregelen?
Aan de organisatoren van tijdelijke tentoonstellingen, vogelmarkten en vogelbeurzen leggen de onderzoekers onder- staande vragen voor:
In welke provincie vond uw evenement plaats?
Kon uw tentoonstelling, vogelmarkt of vogelbeurs door gaan?
Welke maatregelen heeft u getroffen om insleep van besmetting te beperken?
Welke nadelige gevolgen heeft u als organisator ondervonden, die rechtstreeks het gevolg zijn van de landelijke preventieve maatregelen?
Hoe kunnen die nadelige gevolgen worden voorkomen?

Als u een bijdrage wilt leveren aan het in kaart brengen van de gevolgen van vogelgriep in 2016 en begin 2017, wilt u dan uw antwoorden mailen naar vogelgrieponderzoek17@gmail.com

Mede met behulp van uw antwoorden en adviezen zal in de komende maanden een uniform protocol worden opgesteld.
Hierin zullen alle maatregelen worden verzameld die van toepassing zijn op het beperken en zo mogelijk voorkomen van een uitbraak van vogelgriep onder hobbymatig gehouden vogels als gezelschapsdieren.
Dit protocol zal een goede aanvulling kunnen zijn op het draaiboek dat van overheidswege al is geschreven voor hou- ders van commercieel pluimvee en watervogels.